Salg & Leveransebetingelser (Hardware)

1. Leveringsbetingelser
Varene leveres fra Newoit AS som har kontorer i Martin Linges vei 25, Fornebu, Norge. Frakt til kunde viderefaktureres. Forsikring besørges for kundens regning etter ønske.

2. Priser og varighet
Alle priser fra Neowit AS er oppgitt eksklusive merverdiavgift, særavgifter samt leveringsomkostninger. Standard avtaletid er 60 måneder på våre leveranser (bla. kundesupport/SLA og løpende lisenser). Etter 60 måneder fornyes avtalen automatisk med 12 måneder. Kunden kan avslutte kundeforholdet etter 60 måneder, men det må varsles 6 måneder i forkant av fornyelsestidspunktet (dette gjelder også etter automatisk fornyelse av avtalen).

Neowit AS kan uten varsel endre priser. Det tas forbehold om rett til valutajusteringer på leveringstidspunkt og fakturadato. Ved valutaendringer mindre enn 1,5% bortfaller prisjusteringer.

3. Betaling og salgspant
For kreditt godkjente kunder netto pr 10 dager. Ellers kontant eller pr oppkrav. 100% ved signering av prosjekter under 500.000 kr. For spesielle varer og prosjekter: 60% ved bestilling, 30% ved levering og 10% ved overtagelse. Og senest 30 dager etter overtagelse. For øvrige spesielle prosjekter gjelder betalingsbetingelser etter nærmere avtale. Neowit AS forbeholder seg salgspant i medhold av pantelovens paragraf 3-14 i de solgte gjenstander til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Som morarente ved forsinket betaling beregnes 1.5 % pr måned.

Installasjonsmateriell og service (prosjektledelse, integrasjonsspesialist, montør, opplæring, feilsøking, reisekostnader etc) utover det som er inkludert i tilbudet, faktureres løpende etter medgått tid.

4. Reklamasjon/Garanti
Solgte produkter dekkes av ett års reklamasjon/garanti med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette dekker deler og materiell samt arbeidstid utført på vår serviceavdeling i Oslo. I fall det er ønskelig å utføre reparasjonen på kundens sted, dekkes deler og materiell. Reise og diett, samt arbeidstid, blir belastet. Forsendelser av varer i forbindelse med reparasjoner og reklamasjon/garanti service, dekkes av kjøper. I fall det er ønskelig av praktiske årsaker at 3. part utfører reklamasjon/garantireparasjoner, skal dette før igangsettelse av arbeidene avklares med Neowit AS, samt avtales den pris som blir å refundere kunden. Reparasjoner igangsatt uten forhåndsgodkjennelse, vil ikke bli refundert, samt avkorter reklamasjon/garantitiden.

5. Retur av varer
Retur av varer skal forhåndsgodkjennes av Neowit AS. Varen skal sendes i retur for avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravssendinger aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med original emballasje, manualer, tilleggsutstyr etc. Mangler dette vil kunden bli belastet for manglende/skadede enheter.

6. Overdragelse
Neowit AS står fritt til å overdra leveranser, kundesupportavtaler (SLA avtaler) og lisensavtaler til tredjepart i løpet av avtaleperioden. Tredjepart som eventuelt overdrar ansvaret er forpliktet til å levere til samme eller bedre betingelser og tilsvarende kompetanse og servicegrad ved tidspunktet for overdragelse.

7. Generelt
I tillegg til disse spesifikke bestemmelser gjelder alminnelige betingelser NLM10.71, som underordnede bestemmelser.